Arkitektens beskrivelse

Dette prosjektet er det fjerde og nest siste byggetrinnet på Klosterøya Vest. Sammen med det femte og siste byggetrinnet, vil de resterende utbyggingsplanene omfatte i alt ca. 150 leiligheter.

Vestvendt og solrikt ved Hjellevannet

Hele den resterende utbyggingen er utformet som et todelt kvartal. Kvartalet er delt på midten av et gjennomgående stort friområde som strekker seg over eksisterende gangvei og helt ned til Hjellevannet – via en amfitrapp – til en felles oppholdsplass ved vannkanten.

Hele bebyggelsen ligger vestvendt og solrikt plassert på et meget attraktivt tomteområde med flott utsikt til Hjellevannet. Kvartalet vil bestå av enkeltbygninger som er utformet med oppdelte volumer. Varierende fasadelengder, høyder og materialbruk vil skape et rikt og forskjelligartet område, som samtidig vil ha et helhetlig preg. Det har vært grunnleggende for strukturen i bygningsutformingen at alle boligene skal få best mulig sol- og utsiktsforhold og romslige uteplasser.

Fremtidens byer

Sammen med de bærekraftige og miljøeffektive bygningstekniske løsningene som er valgt, vil utbyggingen gjennom både utforming og den svært nære tilknytningen til Skiens sentrumsfunksjoner, være tilpasset «Fremtidens byer». Denne miljøprofilen innebærer mindre bilbruk og mer effektiv arealbruk. Tilknytning til fjernvarmeanlegg er med på å underbygge prosjektets miljøprofil.

Universell utforming

Leilighetene spenner over et bredt spekter av størrelser og løsninger tilpasset de fleste behov. Strukturen i bygnings- og leilighetsutformingen er tilpasset de gjeldende krav til universell utforming.

Generøse utearealer

Fellesarealene som knytter seg til denne utbyggingen, er også en del av den helhetlige landskapsplanen som omfatter hele Klosterøya Vest. Dette fjerde byggetrinnet vil dermed være tilknyttet alle de store offentlige utearealene på området – med sine attraktive miljøkvaliteter og generøse arealer for lek og opphold. Den umiddelbare nærheten til Hjellevannet med egen badestrand, gjør Klosterøya Vest helt unikt i sentrumssammenheng.

Enklere adkomst

Det er utarbeidet en revidert, ny reguleringsplan for hele dette resterende utbyggingsområdet. Denne planen omfatter også en ny, forbedret utforming av adkomstveien fra Klostergata ned til Klosterhagen, med et slakere stigningsforhold og med en bedre venteplass i veikrysset mot Klostergata.

Parkeringskjeller med sportsboder

Nedkjøringen til P-kjeller er allerede på plass og ble etablert i forbindelse med det forrige byggetrinnet. Parkeringskjelleren vil romme all leilighetsparkering og alle sportsbodene. Sykkelparkeringen vil bli fordelt på en sykkelbod i 1. etasje og utvendige stativer på bakkenivå. På bakkeplan vil det også bli opparbeidet gjesteparkeringer og et forskriftsmessig antall HC-plasser, samt parkeringsplasser for hjemmetjenesten og taxi.